Medlemsvillkor

Medlemsvillkor – CrossFit Skövde 2017

Nedan allmänna villkor som gäller medlemskap hos CrossFit Skövde mellan den person (”Medlem”) som står namngiven i avtalet och CrossFit Skövde nedan kallat ”CF Skövde”. Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som CrossFit Skövde erbjuder, såsom personlig träning och kurser.

1. Medlemskap

1.1 Medlemskap hos CF Skövde kan sökas av person som är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare- är minst 16 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande och har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.
1.2 Medlemskap tecknas via mailkontakt: info@crossfitskovde.se, eller i CF Skövde lokal efter att ha tagit del av dessa medlemsvillkor.
1.3 Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet.
1.4 CF Skövde erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen av CF Skövde:s olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av CF Skövde vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

2. Medlemmens ansvar

2.1 Medlemmen förbinder sig;
– att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas i CF Skövde:s lokaler,
– att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i CF Skövde:s lokaler,
– att ta del av och följa CF Skövde:s vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler,
– att följa anvisningar som ges av CF Skövde:s personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,
-att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i CF Skövde:s lokaler,
-att underrätta CF Skövde om ev. missnöje med rådande förhållanden på CF Skövde:s anläggning och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.
2.2 Medlemmen är väl införstådd i att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa. Allt träning sker på medlemmens egen risk.

3. CF Skövde:s ansvar

3.1 CF Skövde ska avråda medlemmen från träning som CF Skövde:s personal bedömer kan innebära uppenbar risk för ohälsa eller skada för medlemmen.
3.2 CF Skövde ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför CF Skövde:s kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på CF Skövde:s lokaler, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.
3.3 CF Skövde ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i CF Skövde:s träningsanläggning.
3.4 CF Skövde ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i CF Skövde:s träningsanläggning.
3.5 CF Skövde ersätter dock sakskador förorsakade av uppenbart felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av CF Skövde:s personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

4. Träning på CF Skövde

4.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos CF Skövde och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt CF Skövde vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om CF Skövde vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i CF Skövde:s lokaler eller på hemsidan (www.crossfitskovde.se).
4.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CF Skövde:s öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras.
4.3 CF Skövde skall, i den mån det är möjligt, erbjuda särskilda träningspass för medlemmar som är i behov av mer kompetens för att på ett säkert sätt kunna delta i CF Skövde:s fullständiga träningsutbud. Medlemmen förbinder sig att vid uppmaning från CF Skövde:s personal endast delta på dessa särskilda träningspass fram tills att medlemmen av CF Skövde:s personal godkänts för deltagande i det fullständiga träningsutbudet. Detta för att medlemmen inte skall utsättas för överhängande risk för skada eller ohälsa med anledning av sin egen oförmåga till säkert utförande av träningen.
4.4 CF Skövde erbjuder medlemmen vistelse i träningsanläggningen (”Open gym”) med syfte att på egen hand utföra träningspass utan uppsikt från CF Skövde:s personal. För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från CF Skövde, som ej är permanent utan kan återkallas närhelst CF Skövde:s personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningsanläggningen helt på egen hand regleras av CF Skövde:s personal i syfte att skydda medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.
4.5 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningsanläggningen fram tills 15 minuter innan schemalagt träningspass startar, som medlemmen bokat plats på.
4.6 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av CF Skövde:s personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset.
4.7 Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av CF Skövde:s personal. Detta för att ej hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt. Medlemmen är dock välkommen att fortsätta sin nedvarvning på stretch- och mobility-ytorna.
4.8 CF Skövde kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller då tillgången är begränsad av annan anledning.
4.9 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av CF Skövde erbjudna träningspass, genom bokning enligt CF Skövde:s regler för denna. I det fall medlemmen bokar utan att medverka på ett träningspass (utan att medlemmen har avbokat i tid enligt bokningsregler) så kommer medlemmen att delges en varning. Om en medlem erhåller tre sådana varningar stängs vederbörande från tränarledda gruppass.
4.10 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CF Skövde:s träningsanläggning på oförutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via CF Skövde:s informationskanaler inom rimlig tid.

5. Betalning.

5.1 Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Ett träningskort kan betalas i en klumpsumma med kort. Då betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.Betalning via Autogiro innebär att träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. CF Skövde hanterar ej kontanter men erbjuder betalning med kort, autogiro eller i vissa fall faktura.

6. Avtalstid och uppsägning.

6.1 Du är avtalsbunden till den period du väljer vid köpet. Gäller 6 eller 12 månader. När avtalstiden går ut förlängs ditt avtal automatiskt till månadsvis medlemskap (1 mån uppsägningstid) med motsvarande medlemsavgift som den första perioden innebar.
För att erhålla ett lägre pris, om du ex byter från 6 mån till 12 mån skapas en bindningstid som finns kopplad till det lägre priset, ex 12 mån till 550 kr.

7. ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter(gäller 12-månaderskort)

7.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter (dock minst tre månader) inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.
7.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då CF Skövde godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som CF Skövde godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningsanläggningen och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.
7.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.
7.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där CF Skövde ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar.

8. Dopning

8.1 CF Skövde har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44)

9. Personuppgiftlagen (PLU)

9.1 Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204)

10. Hemsida/Internet

10.1 Information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls för användning av besökaren. Trots strävan att så skall vara, kan ingen garanti ges för korrekt eller fullständig informationen på dessa sidor. Tänk på att CF Skövde kan förändra informationen på sin hemsida från och till. CF Skövde har inget ansvar i samband med användningen av information som tas och används på annat håll från deras hemsida.
10.2 CF Skövde garanterar inte att informationen på denna webbplats är virusfri. Du rekommenderas att göra dina egna viruskontroller och att genomföra dina egna åtgärder i detta avseende. CF Skövde utesluter allt ansvar för kontaminering eller skada orsakad av virus eller elektronisk överföring av annat slag.

11. Foto/Video

11.1 Deltagare som är inblandade i någon verksamhet som erbjuds av CF Skövde får fotograferas eller videofilmas under träning. Undertecknad (jag) visar härmed mitt samtycke till användning av dessa fotografier och /eller videor utan ersättning, på CF Skövde:s webbplats eller i något redaktionellt, marknadsföring eller reklam som produceras och / eller publicerats av CF Skövde.

12. Trivselregler och träningsföreskrifter

12.1 Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselregler och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker.
12.2 Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.