Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Medlemsvillkor – CrossFit Skövde 2018

Nedan allmänna villkor gäller vidmedlemskap hos CrossFit Skövde mellan den person (”Medlem”) som står namngiven i avtalet (inskriven i Boxpeak) och CrossFit Skövde nedan kallat ”CFS”. Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som CrossFit Skövde erbjuder, såsom personlig träning och kurser etc.

1. Medlemskap
1.1 Medlemskap hos CFS kan sökas av person som:
- är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare
- är minst 16 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande
- har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

1.2 Medlemskap tecknas via direktkontakt, i CFS lokal eller via mailkontakt efter att ha tagit del av dessa medlemsvillkor.

1.3 Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datumsom anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet.

1.4 CFS erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen av CFS olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av information på www.crossfitskovde.se vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

1.5 Medlemskap/Medlemsavtal är gällande efter att följande två punkter utförts:

- Medlem har registrerat sig i vårt bokningssystem BoxPeak samt aktiverats av CFS.
- Betalning är gjord enligt punkt 5.
2. Medlemmens ansvar
2.1 Medlemmen förbinder sig;
- att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i CFS lokaler,
- att ta del av och följa CFS vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler,
- att följa anvisningar som ges av CFS personalavseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,
-
att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i CFS lokaler,
-
att underrätta CFS om ev. missnöje med rådande förhållanden på CFS anläggning och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.

2.2 Medlemmen är väl införstådd i att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa. Allt träning sker på medlemmens egen risk.

3. CFS ansvar
3.1 CFS ska avråda medlemmen från träning som CFS personal bedömer kan innebära uppenbar risk för ohälsa eller skada för medlemmen.

3.2 CFS ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför CFS kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på CFS lokaler, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

3.3 CFS ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i CFS träningsanläggning.

3.4 CFS ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i CFS träningsanläggning.

3.5 CFS ersätter dock sakskador förorsakade av uppenbart felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av CFS personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

4. Träning på CFS
4.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos CFS och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt CFS vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om CFS vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i CFS lokaler eller på hemsidan (www.crossfitskovde.se).

4.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CFS öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras.

4.3 CFS skall, i den mån det är möjligt, erbjuda särskilda träningspass för medlemmar som är i behov mer kompetens för att på ett säkert sätt kunna delta i CFS fullständiga träningsutbud. Medlemmen förbinder sig att vid uppmaning från CFS personal endast delta på dessa särskilda träningspass fram tills att medlemmen av CFS personal godkänts för deltagande i det fullständiga träningsutbudet. Detta för att medlemmen inte skall utsättas för överhängande risk för skada eller ohälsa med anledning av sin egen oförmåga till säkert utförande av träningen.

4.4 CFS erbjuder medlemmen vistelse i träningsanläggningen (”open gym”) med syfte att på egen hand utföra träningspass utan uppsikt från CFS personal. För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från CFS, som ej är permanent utan kan återkallas närhelst CFS personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningsanläggningen helt på egen hand regleras av CFS personal i syfte att skydda medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.

4.5 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av CFS personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset.

4.6 Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av CFS personal. Detta för att ej hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt. Medlemmen är dock välkommen att fortsätta sin nedvarvning/träning i Open gym hallen.

4.7 CFS kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller då tillgången är begränsad av annan anledning.

4.8 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av CFS erbjudna träningspass, genom bokning enligt CFS regler för denna. I det fall medlemmen bokar utan att medverka på ett träningspass (utan att medlemmen har avbokat i tid enligt bokningsregler) så kommer medlemmen att delges en varning. Om en medlem erhåller tre sådana varningar stängs vederbörande från tränarledda gruppass.

4.9 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CFS träningsanläggning på oförutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via CFS informationskanaler inom rimlig tid.

4.10 CFS erbjuder möjligheten att låna en ”tag” till entrédörren för passering utanför öppettider (Öppet i samband med schemalagda pass). Medlem som lånar tag förbinder sig att följa dessa regler:
- Tag är personlig, får ej lånas ut till icke medlem.
- Anmäla snarast till CFS om tag tappas bort eller stjäls.
- Betala 200 kr vid förlorad tag.
- Att följa de instruktioner som gäller då man är sist ut från anläggningen.

5. Betalning.
5.1 Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.
Ett träningskort kan betalas i en klumpsumma med kort, Swish eller via insättning till Bg. Då betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående. Betalning via Autogiro innebär att träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Blankett för autogiro tillhandahålls i CFS lokaler alternativt via mail.
CFS hanterar ej kontanter.

6. Avtalstid och uppsägning.
6.1 Du är avtalsbunden till den period du väljer vid köpet. När avtalstiden går ut fortlöper ditt medlemskap med en månads uppsägningstid om inget annat meddelas till CFS.

7. ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter(
gäller 12-månaderskort)
7.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter (dock minst två månader) inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.

7.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då CFS godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som CFS godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningsanläggningen och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.

7.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.

7.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där CFS ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar.

8. Dopning
8.1 CFS har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44)

8.2 CFS är en del i nätverket Dopningsfritt Skaraborg, ett samarbete mellan träningsanläggningar, kommun och Polis. Genom detta avtal så godtar medlemmen att följa en uppmaning om dopingtest från CFS eller representant för Dopningsfritt Skaraborg. Om medlem ej genomför test eller uppvisar positivt resultat på ett sådant  resulterar det i ett års avstängning från CFS samt övriga anläggningar anslutna till Dopningsfritt Skaraborg.

9. GDPR (Ersätter tidigare Personuppgiftlagen, PLU)
9.1 Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med GDPR, EU-lagstiftning från 2018-05-25.

10. Hemsida/Internet
10.1 Information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls för användning av besökaren. Trots strävan att så skall vara, kan ingen garanti ges för korrekt eller fullständig informationen på dessa sidor. Tänk på att CFS kan förändra informationen på sin hemsida från och till. CFS har inget ansvar i samband med användningen av information som tas och används på annat håll från deras hemsida.

10.2 CFS garanterar inte att informationen på denna webbplats är virusfri. Du rekommenderas att göra dina egna viruskontroller och att genomföra dina egna åtgärder i detta avseende. CFS utesluter allt ansvar för kontaminering eller skada orsakad av virus eller elektronisk överföring av annat slag.

11. Foto/Video
11.1 Deltagare som är inblandade i någon verksamhet som erbjuds av CFS får fotograferas eller videofilmas under träning. Om inget annat tydligt meddelas ger medlemmen härmed sitt samtycke till användning av dessa fotografier och /eller videor utan ersättning, på CFS webbplats, Facebook, Instagram eller i något redaktionellt, marknadsföring eller reklam som produceras och / eller publicerats av CFS.

12. Trivselregler och träningsföreskrifter
12.1 Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselregler och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker.

12.2 Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet utan tillstånd i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.